مجوزها و تاییدیه ها

لیست مجوزها

مجوز شتابدهنده از مرکز نوآوری ریاست جمهوری
مجوز شتابدهنده از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی
مجوز مرکز مشاوره از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی