در نمایشگاه الکامپ شما را می بینیم

در غرفه شتابدهنده گرین تک با شما در مورد برنامه ها و اهدافمان گپ می زنیم و می گوییم که در DevSchool  و Export Center و UX Lab چه می گذرد و قرار است چگونه به رونق اکوسیستم کمک کنند.