چرخه فعالیت

دنیای امروز دنیای نوآوری است و شتابدهنده گرین تک ماموریت خودش را حمایت تمام عیار از استارتاپ های نوآور و کارآفرینان می داند. کسانی که اندیشه تغییر در سر می پرورانند،‌ همان هایی که به قول استیوجابز آنقدر دیوانه هستند که فکر میکنند می توانند دنیا را تغییر دهند،‌ همان هایی که در نهایت دنیا را تغییر می دهند.